Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností NEW PROJECT SK, s.r.o. a jejími obchodními partnery.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností NEW PROJECT SK, s.r.o. a jejími obchodními partnery.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž neoddělitelnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

NEW PROJECT SK, s.r.o., IČO 36692450, se sídlem Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném na Okresním soudě v Banské Bystrici, vložka č. 19152/S, oddíl Sro, zabývající se nákupem zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod).

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 00421 48 412 49 69, 00421 48 415 18 71
Fax: 00421 48 4124 693
E-mail: bb@soi.sk

Kupující

Kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitel při započetí obchodních vztahů odevzdává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Zb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Zb., o ochraně spotřebitele, jako i souvisícími předpisy, vše ve znění novel.
Kupující si je vědomý, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva k používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, pokud není v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuté jinak.

Kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetí objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel bezodkladně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail; na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivovaná za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsaný. Kupující má před vlastním odesláním objednávky možnost ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazené na webových stránkách internetového obchodu www.carthagegarden.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výšce, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použité pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněné, poskytnuté třetí osobě apod., s výjimkou situace souvisící s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s platnými zákony Slovenské republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů za účelem splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedená v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat lze následujícím způsobem:

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel.
Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2002 Z.z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dní ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě prodávajícímu doručen list o odstoupení od smlouvy. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorech výdejního místa prodávajícího.

Zboží je kupující spotřebitel povinný vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vrácené kupujícímu spotřebiteli do 15 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanovené lhůty 7 dní (zákon č. 108/2008 Z.z.) přijmout k reklamaci nevyčištěné nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardům.

Pokud se kupující rozhodne v této lhůtě pro odstoupení, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním listem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda suma bude vyplacená v hotovosti, nebo zda bude čerpaná pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytované dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který bude na jeho žádost odeslaný na jím uvedený účet, a to nejpozději do 15 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je suma ve stejné lhůtě automaticky připravená k čerpání prostřednictvím dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zaslaný bez zbytečného odkladu zákazníkovi.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadovaný občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (ve smyslu § 3 zákona 428/2002 Z.z., o ochraně osobních údajů).

VI. Platební podmínky

  •     platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),
  •     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

Zaslání přepravní službou – SR.
Zboží je zasílané přepravní službou Slovenská pošta. Zboží je zasílané jako pojištěný dopis 1. třídy. Cena přepravy se řídí podle ceníku aktuálního v den objednávky. Podrobnější informace o přepravě jsou uvedené na stránkách Slovenské pošty.

V případě, že poškození obsahu zásilky zjistí kupující po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin zaslat vyplněný Zápis o poškození zásilky na adresu reklamacie@carthagegarden.com.

Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují spotřebitele práva věc reklamovat, prodávajícímu však dávají možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2011 a ruší předcházející znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost NEW PROJECT SK, s.r.o. schválila Irina Petrova.