Általános Kereskedelmi Feltételek

Ezek az Általános Kereskedelmi Feltételek („ÁKF”) a vásárlók és eladó közötti viszonyokat szabályozzák az árueladás terén a New Project SK, s.r.o. társaság és kereskedelmi partnerei között.

I. Alaprendelkezések

Ezek az Általános Kereskedelmi Feltételek („ÁKF”) a vásárlók és eladó közötti viszonyokat szabályozzák az árueladás terén a New Project SK, s.r.o. társaság és kereskedelmi partnerei között.
A vásárló a megrendelés elküldésével igazolja, hogy megismerkedett jelen kereskedelmi feltételekkel, melynek elválaszthatatlan részét képezi a reklamációs rend, és mindezekkel egyetért. Ezekre a kereskedelmi feltételekre a vásárló még a megrendelés saját megvalósítása előtt megfelelő módon figyelmeztetve van, és lehetősége nyílik megismerkedni velük.

Eladó

NEW PROJECT SK, s.r.o., Stat. sz.: 36692450, székhelye Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica, Szlovákia, a Besztercebányai Járásbíróság Cégjegyzékében bejegyzett társaság, betét sz. 19152/S, Sro szakasz, amely áruvásárlással foglalkozik az áru végvásárlónak történő értékesítése (kiskereskedelem) vagy egyéb vállalkozóknak történő értékesítése céljából (nagykereskedelem).

Felügyeleti szerv

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia - SOI)
SOI Felügyelet a Besztercebányai Kerületben
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

A termékek műszaki ellenőrzése és fogyasztóvédelmi osztály
Tel. sz.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax. sz.: 048/4124 693
E-mail: bb@soi.sk

Vásárló

A vásárló a fogyasztó.
A fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem a saját kereskedelmi vagy vállalkozói tevékenysége keretén belül, ill. nem önálló szakmai tevékenysége keretén belül jár el.
A fogyasztó a kereskedelmi viszony megkezdésekor csupán elérhetőségi adatait adja meg az eladónak, melyek a megrendelés gondmentes teljesítéséhez szükségesek, esetleg azokat az adatokat, melyek feltüntetését kéri a vásárlási bizonylatokon.
A jelen ÁKF-ben kimondottan nem szabályozott jogviszonyokra az eladó és fogyasztó között a SZK Polgári Törvénykönyve Tgy. 40/1964 sz. törvényének, valamint a fogyasztók védelméről szóló, a Tgy. 634/1992 sz. törvényének vonatkozó és ezekkel összefüggő rendelkezései érvényesek, azok aktuális hangzásában.
A vásárló tudatában van annak, hogy az eladó üzleti kínálatában szereplő termékek megvásárlásával semmilyen joga nem keletkezik az eladó vagy más cégek bejegyzett márkáinak, kereskedelmi megnevezéseinek, céges logóinak vagy szabadalmainak használatára, hacsak erről adott esetben külön szerződés útján nem állapodtak meg.

Adásvételi szerződés

Ha a vásárló a fogyasztó, az adásvételi szerződés tervezete a szállító által kínált termék weboldalra történő elhelyezésével, az adásvételi szerződés pedig a megrendelés vásárló fogyasztó általi elküldésével és a megrendelés szállító általi átvételével jön létre. Ezt az átvételt a szállító a vásárló részére haladéktalanul visszaigazolja egy tájékoztató e-mail megadott e-mail címre való küldésével, a szerződés létrejöttére azonban ez a visszaigazolás nincs hatással. A létrejött szerződést (a megegyezett árat is beleértve) csupán a felek megállapodása, ill. törvényes okoknál fogva lehetséges megváltoztatni vagy megszüntetni.

A megkötött szerződést az eladó annak sikeres teljesítése céljából megőrzi, és illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépések jelen kereskedelmi feltételekből nyilvánvalóak, ahol ez a folyamat érthetően le van írva. A vásárlónak lehetősége van a megrendelés tényleges elküldését megelőzően azt ellenőrizni és esetleg módosítani. Ezek a kereskedelmi feltételek a www.carthagegarden.com honlapon megtalálhatók, így a vásárlónak lehetősége van azokat megőrizni és reprodukálni.

A megrendelés megvalósításához szükséges távkommunikációs eszközök használatának költségei (telefon, internet, stb.) szokványos nagyságúak, a vásárló által használt telekommunikációs szolgáltató díjszabásától függően.

II. Az információk biztonsága és védelme

Az eladó kijelenti, hogy az összes személyes adat bizalmas jelleggel bír, azokat csak a vásárlóval kötött szerződés teljesítésére használja fel, és nem kerülnek egyéb módon nyilvánosságra, nem lesznek harmadik személynek kiszolgáltatva, stb., kivéve a megrendelt áru kézbesítésével vagy fizetési körülményeivel kapcsolatos helyzeteket (név és kézbesítési cím megadása). Azok a személyes adatok, melyeket a vásárló az eladónak a megrendelés teljesítése céljából bocsájt rendelkezésére, a Szlovák Köztársaság törvényeivel összhangban vannak begyűjtve, feldolgozva és megőrizve, főleg a személyes adatok védelméről szóló, a T.t. 428/2002. sz. törvény érvényes hangzásával összhangban. A vásárló az eladónak beleegyezését adja ezen adatok begyűjtését és feldolgozását illetően a megkötendő adásvételi szerződés teljesítése céljaira, mindaddig, amíg írásban nem fejezi ki egyet nem értését adatai feldolgozásával kapcsolatban. Az eladó hozzáférhetőségi joggal, az adatok módosításának jogával és a többi törvényes joggal rendelkezik személyes adatait illetően.

III. Árak

Az összes ár szerződéses. Az on-line e-shopban mindig az aktuális és érvényes árak vannak feltüntetve.

IV. Megrendelés

A vásárló az árut a megrendelés idején érvényes áron kapja meg. A vásárló fogyasztónak lehetősége van a megrendelés megvalósítása előtt megismerni a teljes áfás árat és az összes többi illetéket (PHE, stb.). Ez az ár lesz feltüntetve a megrendelésen és az áru megrendelésének visszaigazolásában. A vásárló fogyasztónak lehetősége van a megrendelés megvalósítása előtt megismerkedni a ténnyel, hogy milyen időszakig marad a kínálat vagy az ár érvényben.

Megrendelést a következő módon lehet megvalósítani:

V. Szerződéstől való elállás

A vásárló elállása a szerződéstől fogyasztóként
A házaló kereskedelem és csomagküldő kereskedelem esetén fennálló fogyasztóvédelemről szóló törvény (T.t. 108/2000) 12 § rendelkezései alapján, a vásárlónak az áru átvételének vagy a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésének napjától számított 7 munkanapon belül joga van indoklás megadása nélkül elállni a szerződéstől, miközben nélkülözhetetlen, hogy az adott határidőn belül kézbesítve legyen az eladónak a szerződéstől való elállásról szóló levél. Ilyen joggal a vásárló akkor is rendelkezik, ha az interneten megrendelt árut az eladó árukiadó helyiségében vette át.

Az árut a vásárló fogyasztó köteles komplett formában, teljes dokumentációval visszaadni, sérülésmentes, tiszta állapotban, amennyiben lehetséges eredeti csomagolással együtt, olyan állapotban és értékben, ahogy azt átvette. Amennyiben a visszaszolgáltatott áru nem lesz teljes vagy sérült lesz, az eladó a visszaadott árat lecsökkentheti az annak megfelelő összeggel. A pénzt a vásárló fogyasztónak az eladó a szerződéstől való elállás hatályba lépésétől számított 15 napon fizeti vissza.

Az eladó nem köteles a törvény által meghatározott 7 napos határidőn túl (T.t. 108/2000 sz. törvény) reklamáció céljaira átvenni a nem kitisztított vagy egyéb módon szennyezett árut, mely nem felel meg a standard higiéniai követelményeknek.

Amennyiben a vásárló a fenti határidőn belül kíván elállni a szerződéstől, javasoljuk az ügyintézés meggyorsítása érdekében az árut a szerződéstől való elállás indokának feltüntetését (nem feltétel) tartalmazó kísérő levéllel együtt visszaküldeni az eladó címére, csatolva a vásárlási bizonylat számát, a bankszámlaszámot, illetve azt, hogy az összeg készpénzben legyen kifizetve vagy további vásárláshoz lesz felhasználva.

A vásárló tudomásul veszi a tényt, hogy ha az áruval együtt ajándékokat is kap, az ajándékozó szerződés az eladó és vásárló között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a fogyasztó él a szerződéstől való elálláshoz való jogával a T.t. 108/2000 sz. törvény 12 § szerint, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a vásárló köteles a visszaszolgáltatott áruval együtt az azzal összefüggésben nyújtott ajándékokat is visszaadni.

Az áru visszaadására vonatkozó összes fenti követelmény teljesítésekor a vásárlónál kredit keletkezik, amelyet kérésére az általa megadott számlaszámra küldenek, mégpedig legkésőbb a szerződéstől való elállás hatályba lépésétől számított 15 napon belül. Amennyiben nem ad meg bankszámlaszámot, az adott összeg ugyanazon határidőn belül automatikusan készen áll egy újabb vásárlásnál való felhasználásra, illetve készpénzes felvételre, a jóváírás egy eredeti példányának bemutatása mellett, melyet a szerződéstől való elállás ügyintézését követően haladéktalanul az ügyfél részére elküldenek.

A jóváírás kiállítása során a vásárlótól kérhető a személyazonossági igazolvány bemutatása a vásárló tulajdonjogainak védelme érdekében. A személyazonossági igazolvány bemutatásával a vásárló beleegyezik a személyes adatai feldolgozásába a II. pont szerint (a személyes adatok védelméről szóló, a T.t. 428/2002 sz. törvény 3§ értelmében).

VI. Fizetési feltételek

  •     a bank internetes interfészén keresztül (on-line fizetési kártyával)
  •     utánvéttel az áru kézbesítésekor (a készpénzt az ügyféltől a fuvarozó veszi át)

Az áru annak teljes kifizetéséig az eladó tulajdonát képezi.

VII. Szállítási feltételek

Fuvarozási céggel való küldés – SZK.

Az áru a Szlovák Posta fuvarozási szolgálatával kerül kiszállításra. Az áru 1. osztályú levélként kerül kiszállításra.  A szállítás díja a megrendelés napján érvényes árlista szerint alakul. A szállításra vonatkozó részletesebb információk a Szlovák Posta honlapján olvashatók.

Amennyiben a küldemény tartalmának sérülését a vásárló az átvételt követően állapítja meg, 24 órán belül el kell küldenie a kitöltött Küldemény sérüléséről szóló feljegyzést a köv. címre reklamacie@carthagegarden.com

A küldemény teljességére vagy külső sérüléseire vonatkozó utólagos reklamációk nem fosztják meg a fogyasztót a reklamációra való jogától, azonban lehetőséget nyújtanak az eladónak annak igazolására, hogy nem az adásvételi szerződéssel való ellentmondásról van szó.

VIII. Jótállási feltételek

A jótállási feltételekre az eladó Reklamációs feltételei és a SZK érvényes jogi előírásai az irányadók. Jótállási jegyként a vásárlási bizonylat szolgál.

IX. Záró rendelkezések

Ezek az Általános Kereskedelmi Feltételek 2011.9.1.-től érvényesek, és megszüntetik az AKF előző hangzását. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ezeket az Általános Kereskedelmi Feltételeket előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

A NEW PROJECT SK, s.r.o. társaság nevében Jóváhagyta: Irina Petrova